Administration

                                                         

                                                   Prof. Dr. Enes DERTLİ 

                                                           (Head of Department)   

 


                                                                                                          

                    Assoc. Dr. Salih KARASU            Asst. Prof. Dr. Fatih BOZKURT         Asst. Prof. Dr. Zeynep Hazal TEKİN ÇAKMAK

 

                 (Co-Head of Department)                  (Co-Head of Department)                         (Co-Head of Department)