Komisyonlar

 

Komisyon Adı

Komisyon Görevi

Komisyon Üyeleri

Stratejik Planlama ve Yıllık Faaliyet Komisyonu

Kalite geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütmek,

Akademik ve idari hizmetleri geliştirmeye yönelik ölçme,

izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

İç ve dış değerlendirme organizasyonlarını koordine etmek ve yürütmek,

Üniversite birimlerinde yer alan kalite komisyonları ile eş güdümü sağlamak,

Sürekli iyileştirme süreci ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini sağlamak,

Kaliteye yönelik seminerlere, konferans ve toplantılara katılarak; elde edilen bilgileri üniversitemize yaymak,

Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve doğru bir şekilde yürütülmesi için personellere eğitim ve toplantılar düzenlemek,

Bölümde yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin yenilikçi ve özgün fikirleri belirleyerek, kurum içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak

Uluslararası proje kalemlerinin belirlenmesi ve proje yazımlarının organize edilmesi

Komisyonlara yönelik yıllık hedeflerin belirlenmesi

Doç. Dr. Salih KARASU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BOZKURT

Doç. Dr. Ömer Said TOKER

Prof. Dr. Muhammet ARICI

Prof. Dr. Ömer ŞİMŞEK

Arş. Gör. Dr. Perihan Kübra AKMAN

Arş. Gör. Öznur SAROĞLU

Kalite Komisyonu

 

Doç. Dr. Salih KARASU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BOZKURT

Arş. Gör. Dr. Perihan Kübra AKMAN

Arş. Gör. Öznur SAROĞLU

Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu

Eğitim-Öğretim

Kalite Geliştirme,

Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi,

Derslerin MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi,

Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi,

Lisans eğitim programının güncellenmesi,

Kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

İç ve Dış Değerlendirme,

Stratejik Planlama ve İzleme’de rehberlik etmek.

Her yarıyıl haftalık ders programlarının (Gün/saat/yer) hazırlanması,

Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarının (Tarih/saat/yer ve gözetmen) hazırlanması

 

 

Akreditasyon

MÜDEK akreditasyonu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi,

Her ders için dosya (Öğrenim çıktıları, konu akışı, ders notu, ödev ve sınav kâğıdı örneği, başarı çizelgesi vd.) hazırlanması ve güncellenmesi,

Her yarıyıl sonu MÜDEK ders anketlerinin uygulanması, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve bölüm başkanlığına raporlanması,

Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi, bölüm başkanlığına bildirilmesi ve izlenmesi,

Dış paydaşlarla yapılması gereken toplantıların organize edilmesi

 

Eğitim-Öğretim

Doç. Dr. Ömer Said TOKER (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BOZKURT

Doç. Dr. Salih KARASU

Dr. Öğr. Üyesi Görkem ÖZÜLKÜ

Arş. Gör. Selma KAYACAN

Arş. Gör. Duygu ÖZMEN

 

Akreditasyon

Öğr. Gör. Ruşen Metin YILDIRIM (Başkan)

Doç. Dr. Ayşe KARADAĞ

Doç. Dr. Nur ÇEBİ

Prof. Dr. Ömer ŞİMŞEK

Arş. Gör. Sevda DERE

Arş. Gör. Muhammet ÖZGÖLET

Arş. Gör. Afranur KANIBOL

Arş. Gör. Kader KORKMAZ

Arş. Gör. Dora MUTLU

 

Bitirme Çalışması Komisyonu

 

Doç. Dr. Ömer Said TOKER (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Görkem ÖZÜLKÜ

Arş. Gör. Selma KAYACAN

 

Bologna Komisyonu

Bologna sürecinin izlenmesi

 

 

Akreditasyon

Öğr. Gör. Ruşen Metin YILDIRIM (Başkan)

Prof. Dr. Ömer ŞİMŞEK

Arş. Gör. Muhammet ÖZGÖLET

 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Hazal ÇAKMAK (Başkan)

Arş. Gör. Sevda DERE

Arş. Gör. Afranur KANIBOL

Arş. Gör. Kader KORKMAZ

Arş. Gör. Dora MUTLU

 

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu

Erasmus, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi,

Farabi gibi üniversiteler arası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi

Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) son üç yıllık uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması

Doç. Dr. Ayşe KARADAĞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Hazal TEKİN ÇAKMAK

Arş. Gör. Eylül ÖZTÜRK

Arş. Gör. Burcu Mine ŞENOL

Sosyal Faaliyetler ve Tanıtım Komisyonu

Öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek,

Bölüm bünyesinde her yıl gerçekleştirilen, mezuniyet törenleri ve yılsonu etkinlikleri gibi sosyal ve kültürel alandaki tüm faaliyetlere öncülük etmek,

Bölümümüze kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların etkinliklerini planlamak,

Sosyal faaliyetler düzenlemek (teknik gezi, yemek vs.),

Sportif faaliyetler düzenlemek (futbol, basketbol, voleybol vb. takımlarının kurulması),

Sanatsal faaliyetler düzenlemek (tiyatro, sinema, konser vb.),

Öğretim elemanları ve diğer öğrenciler arasındaki iletişimi zenginleştirmek görev ve sorumluluklarını yerine getirmek

Bitirme tezlerinin de sunulacağı “YILDIZ GIDA KARİYER GÜNLERİ VE ÖĞRENCİ KONGRESİ” toplantısının organizasyonu,

“Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi ve dökümante edilmesi,

 

Doç. Dr. Ömer Said TOKER (Başkan)

Öğr. Gör. Ruşen Metin YILDIRIM

Arş. Gör. Duygu ÖZMEN

 

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Lisans ve lisansüstü Mezunlara yönelik birlikteliğin sağlanabileceği toplantıların organize edilmesi

Mezunlar toplantısı düzenlenmesi,

Mezun bilgi bankasının oluşturulması,

Mezun anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması,

Mezun anketlerinin değerlendirilmesinde bilişim komisyonu ile işbirliği yapılması

Doç. Dr. Ömer Said TOKER (Başkan)

Öğr. Gör. Ruşen Metin YILDIRIM

Arş. Gör. Duygu ÖZMEN

 

Endüstriyel İlişkiler, Staj ve Staj Seferberliği Komisyonu

Endüstri Danışma Kurulu (EDK) toplantılarının yapılması ve mezunlarda istenen özelliklerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilerek eğitim amaçlarının güncellenmesi,

Endüstri Danışma Kurulu’nun yenilenmesi,

Staja ilişkin konular ve staj anketlerinin düzenlenmesi,

Yıllara göre staj yapılan yerlerin listelerinin güncellenmesi,

Teknik gezilere ilişkin düzenlemelerin yapılması,

İşveren ile mezun arasında ara yüzey oluşturulması,

İşveren anketlerinin düzenlenmesi ve uygulanması,

İşveren anketlerinin yapılması ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi,

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının EDK ile paylaşılarak eğitim amaçlarının güncellenerek eğitim komisyonuna sunulması.

 

Doç. Dr. Nur ÇEBİ (Başkan)

Arş. Gör. Burcu Mine ŞENOL

Arş. Gör. Kader KORKMAZ

Arş. Gör. Eylül ÖZTÜRK

KOOP Eğitim Komisyonu

KOOP mesleki eğitim sürecine yönelik faaliyetlerin organize ve takip edilmesi

KOOP sürecine yönelik yeni anlaşmaların gerçekleştirilmesi

Doç. Dr. Ayşe KARADAĞ (Başkan)

Arş. Gör. Burcu Mine ŞENOL

Arş. Gör. Eylül ÖZTÜRK

Bilişim Komisyonu

Bölüm internet sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi,

Bölüm web sayfasında öğrenciler için linkler oluşturulması,

Bölümdeki aktivitelerinin ve yeniliklerin web sitesinde duyurulması ve etkinliklerin paylaşılması,

Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması,

Geri bildirim takibi, sonuçlandırılması ve paylaşımı

Bölüm sosyal medya hesaplarının aktif olarak kullanılması

Arş. Gör. Dr. Dr. Perihan Kübra AKMAN (Başkan)

Arş. Gör. Selma KAYACAN

Arş. Gör. Afranur KANIBOL

Arş. Gör. Öznur SARIOĞLU

İntibak ve Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Komisyonu

Lisans yatay/dikey geçiş ile yandal/çift anadal öğrencileri için ders eşdeğerliğinin belirlenmesi

Lisansüstü öğrencileri için bilimsel hazırlık programının belirlenmesi,

Uluslararası Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi,

Gerekli formların hazırlanması ve intibak işlemleri esaslarının belirlenmesi

Doç. Dr. Görkem ÖZÜLKÜ (Başkan)

Arş. Gör. Sevda DERE

Arş. Gör. Muhammet ÖZGÖLET

Arş. Gör. Dora MUTLU

 

Laboratuvar, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi (ilk yardım ve güvenlik gözlüğü dolaplarının ve uyarı levhalarının kontrolü),

Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması,

Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması,

Gerçekleştirilen alt yapı çalışmasının raporunun özetlenerek, öz değerlendirme raporuna eklenmesi,

Yangın raporunun güncellenmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Hazal TEKİN ÇAKMAK (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BOZKURT

Arş. Gör. Dr. Perihan Kübra AKMAN

Arş. Gör. Öznur SAROĞLU

Arş. Gör. Selma KAYACAN

Arş. Gör. Duygu ÖZMEN

Arş. Gör. Sevda DERE

Arş. Gör. Muhammet ÖZGÖLET

Arş. Gör. Afranur KANIBOL

Arş. Gör. Kader KORKMAZ

Arş. Gör. Eylül ÖZTÜRK

Arş. Gör. Burcu Mine ŞENOL

Arş. Gör. Dora MUTLU

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

 

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ

Doç. Dr. Salih KARASU

Doç. Dr. Nur ÇEBİ