Komisyonlar
KOMİSYON KODU
KOMİSYON ADI
GÖREV TANIMI
KOMİSYON ÜYELERİ
GM-01
Stratejik Planlama ve Sürekli İyileştirme Komisyonu
Kalite geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütmek,
 
Akademik ve idari hizmetleri geliştirmeye yönelik ölçme,
 
izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
 
İç ve dış değerlendirme organizasyonlarını koordine etmek ve yürütmek,
 
Üniversite birimlerinde yer alan kalite komisyonları ile eş güdümü sağlamak,
 
Sürekli iyileştirme süreci ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini sağlamak,
 
Kaliteye yönelik seminerlere, konferans ve toplantılara katılarak; elde edilen bilgileri üniversitemize yaymak,
 
Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve doğru bir şekilde yürütülmesi için personellere eğitim ve toplantılar düzenlemek,
 
Bölümde yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin yenilikçi ve özgün fikirleri belirleyerek, kurum içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak
Prof.Dr. Muhammet Arıcı
Prof.Dr. Osman Sağdıç
Prof.Dr. Ömer Şimşek
Doç.Dr. Salih Karasu
 
GM-02
Akademik Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu
Kalite Geliştirme,
 
Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 
Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi,
 
Derslerin MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi,
 
Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi,
 
Lisans eğitim programının güncellenmesi,
 
Kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,
 
İç ve Dış Değerlendirme,
 
Stratejik Planlama ve İzleme’de rehberlik etmek.
 
Prof.Dr. Osman Sağdıç
Prof.Dr. Muhammet Arıcı
Prof.Dr. Ömer Şimşek
Doç.Dr. Ömer Said Toker
Doç.Dr. Ayşe Karadağ
 
GM-03
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
MÜDEK akreditasyonu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi,
 
Her ders için dosya (Öğrenim çıktıları, konu akışı, ders notu, ödev ve sınav kâğıdı örneği, başarı çizelgesi vd.) hazırlanması ve güncellenmesi,
 
Her yarıyıl sonu MÜDEK ders anketlerinin uygulanması,
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve bölüm başkanlığına raporlanması,
 
Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi, bölüm başkanlığına bildirilmesi ve izlenmesi,
 
Bologna sürecinin izlenmesi
 
Prof.Dr. Ömer Şimşek
Doç.Dr. Ömer Said Toker
Doç.Dr. Salih Karasu
Dr.Öğr.Üyesi Görkem Özülkü
Dr.Öğr.Gör. Ruşen Metin Yıldırım
Dr.Öğr.Gör. Nur Çebi
Arş.Gör. Perihan Kübra Akman
Arş.Gör. Eylül Öztürk
Arş.Gör. Selma Kayacan
Arş.Gör. Hatice Bekiroğlu
Arş.Gör. Duygu Özmen
Arş.Gör. Öznur Saroğlu
Arş.Gör. Fatih Bozkurt
Arş.Gör. Muhammet Özgölet
 
GM-04
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Komisyonu
Erasmus, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi,
 
Farabi gibi üniversiteler arası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi,
 
Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) son üç yıllık uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması
 
Doç.Dr.Ayşe Karadağ
Doç.Dr.Enes Dertli
 
 
GM-05
Oryantasyon ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu
Öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek,
 
Bölüm bünyesinde her yıl gerçekleştirilen, mezuniyet törenleri ve yılsonu etkinlikleri gibi sosyal ve kültürel alandaki tüm faaliyetlere öncülük etmek,
 
Bölümümüze kayıtlı bulunan öğrencilerin oluşturdukları ve oluşturacakları toplulukların etkinliklerini planlamak,
 
Sosyal faaliyetler düzenlemek (teknik gezi, yemek vs.),
 
Sportif faaliyetler düzenlemek (futbol, basketbol, voleybol vb. takımlarının kurulması),
Sanatsal faaliyetler düzenlemek (tiyatro, sinema, konser vb.),
 
Öğretim elemanları ve diğer öğrenciler arasındaki iletişimi zenginleştirmek görev ve sorumluluklarını yerine getirmek
 
Doç.Dr. M.Zeki Durak
Doç.Dr. Ömer Said Toker
 
 
GM-06
Staj ve Endüstriyel İlişkiler Komisyonu
Endüstri Danışma Kurulu (EDK) toplantılarının yapılması ve mezunlarda istenen özelliklerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilerek eğitim amaçlarının güncellenmesi,
Endüstri Danışma Kurulu’nun yenilenmesi,
 
Staja ilişkin konular ve staj anketlerinin düzenlenmesi,
 
Yıllara göre staj yapılan yerlerin listelerinin güncellenmesi,
 
Teknik gezilere ilişkin düzenlemelerin yapılması,
 
İşveren ile mezun arasında ara yüzey oluşturulması,
 
Bitirme tezlerinin de sunulacağı “YILDIZ GIDA KARİYER GÜNLERİ VE ÖĞRENCİ KONGRESİ” toplantısının organizasyonu,
 
“Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi ve dökümante edilmesi,
 
İşveren anketlerinin düzenlenmesi ve uygulanması,
 
İşveren anketlerinin yapılması ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi,
 
Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının EDK ile paylaşılarak eğitim amaçlarının güncellenerek eğitim komisyonuna sunulması.
 
 
Doç.Dr.Fatih Törnük
Dr.Öğr.Gör. Nur Çebi
 
GM-07
Ders ve Sınav Programı Komisyonu
Her yarıyıl haftalık ders programlarının (Gün/saat/yer) hazırlanması,
 
Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarının (Tarih/saat/yer ve gözetmen) hazırlanması
 
Doç.Dr. Fatih Törnük
Arş.Gör. Muhammet Özgölet
 
GM-08
Bilgi İşlem Teknolojileri Komisyonu
Bölüm internet sayfasının düzenlenmesi ve güncellenmesi,
 
Bölüm web sayfasında öğrenciler için linkler oluşturulması,
 
 Bölümdeki aktivitelerinin ve yeniliklerin web sitesinde duyurulması ve etkinliklerin paylaşılması,
 
 Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması,
 
Geri bildirim takibi, sonuçlandırılması ve paylaşımı
 
Dr.Öğr.Gör. Ruşen Metin Yıldırım
Arş.Gör. Fatih Bozkurt
Arş.Gör. Perihan Kübra Akman
 
 
GM-09
Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Lisans yatay/dikey geçiş ile yandal/çift anadal öğrencileri için ders eşdeğerliğinin belirlenmesi,
 
Lisansüstü öğrencileri için bilimsel hazırlık programının belirlenmesi,
 
Uluslararası Öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi,
 
Gerekli formların hazırlanması ve intibak işlemleri esaslarının belirlenmesi
 
Dr.Öğr.Üyesi Görkem Özülkü
Dr.Öğr.Gör. Ruşen Metin Yıldırım
Dr.Öğr.Gör. Nur Çebi
Arş.Gör.Eylül ÖZTÜRK
Arş.Gör.Öznur SAROĞLU
GM-10
Laboratuvar Koordinasyon ve Güvenliği Komisyonu
Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi (ilk yardım ve güvenlik gözlüğü dolaplarının ve uyarı levhalarının kontrolü),
 
Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması,
 
Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması,
 
Gerçekleştirilen alt yapı çalışmasının raporunun özetlenerek, öz değerlendirme raporuna eklenmesi,
 
Yangın raporunun güncellenmesi
 
Doç.Dr. Enes Dertli
Dr.Öğr.Gör. Ruşen Metin Yıldırım
 
 
 
GM-11
Mezunlarla İlişkiler Komisyonu
Mezunlar toplantısı düzenlenmesi,
 
Mezun bilgi bankasının oluşturulması,
 
Mezun anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması,
 
Mezun anketlerinin değerlendirilmesinde bilişim komisyonu ile işbirliği yapılması
 
Doç.Dr. Ömer Said Toker
Arş.Gör. Perihan Kübra Akman